Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Satın Alma Tanıtım

İŞİN TANIMI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri planlamak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

 

SATINALMANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.

- Talep sahibi birimlerinin mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek.

- Satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaparak, yazışmaları hazırlamak, komisyon başkanına bilgi vermek,

- Talep sahibi birimlerin teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak.

- Üniversitenin olası ihtiyaçlarına yönelik uygun koşulları taşıyan tedarikçi envanterinin oluşturulmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

- Satınalma sürecindeki ilgili dokümanların hazırlanması, dosyalanması ve teslim alınan evrakın uygunluk kontrolünün yapılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek.

 - Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve Daire Başkanın onayına sunmak,

- Onay belgesi, Yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri düzenlemek,

- Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale işlem dosyalarını hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takip etmek,

- İhale komisyonu oluşturmak,

- Satın alma ile ilgili komisyon kararlarını hazırlamak,

- İhale sonucu işlemleri hazırlamak ve yapmak,

- Alınan malzemelerin Taşınır Mal Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak,

 - Daire Başkanının talimatı doğrultusunda birim ile ilgili çeşitli evrak ve doküman hazırlamak,

 - Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,

- Daire Başkanının talimatı doğrultusunda görevi ile ilgili konularda kurum içi veya kurum dışı kişilerle iletişim   kurmak,

 - Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin  Daire Başkanına düzenli olarak bilgi vermek. Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin   talep ve sorunlarını Daire Başkanına iletmek ,

- Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili malzeme ve araç-gereç ihtiyaçlarını Daire Başkanına iletmek,

- Kamu İhale Kanunu uyarınca Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil Ağırlama ve Tanıtma Giderleri,  Onarım Giderleri İle Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması ve mevcut bina, araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakları hazırlamak,

 - İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak,

- Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evrakları hazırlamak,

- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek